21grams Logo 21grams
search

Code of conduct

Vilka vi är och hur vi arbetar på 21grams

Syfte

Syftet med detta dokument är att beskriva vilka 21grams är och hur vi arbetar, inklusive våra värderingar och ansvar gentemot varandra och vår omvärld, både som företag och individer.

Våra värderingar och så som vi vill vi uppfattas

 • Att vara ”enkla att ha att göra med”, ha en hög servicegrad och vara problemlösare
 • Att vara professionella och kunniga inom våra expertisområden
 • Att skapa långa relationer med kunder och partners
 • Att bygga en trivsam, hälsosam, säker och flexibel arbetsmiljö åt vår personal

Vårt företag

21grams är ett företag som levererar tjänster som effektiviserar och optimerar företags fysiska och digitala kommunikation. 21grams bedriver sin verksamhet dels med syfte att hjälpa portoköpare till ett enklare och billigare porto. Utöver portoområdet jobbar vi också med digital kommunikation och digitalisering av fakturaprocesser samt som en betaltjänstleverantör.

Sedan år 2021 är vi en del av det belgiska börsnoterade företaget Unifiedpost Group som finns representerat i över trettio länder.

Unifiedpost Group har definierat riktlinjer, stödjande nyckeltal och mål som är framtagna för hela koncernen. Vart och ett av våra mål är direkt i linje med FNs mål för hållbar utveckling. Detta bekräftar vårt engagemang för FN:s Global Compact.

Dessa mål och KPI (Key Performance Index) finns i vår fullständiga ESG-rapport på vår webbsida: www.unifiedpost.com.

21grams ansvar

Vi bedriver vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Detta innebär att vi följer lagarna i de länder där vi verkar, stödjer grundläggande mänskliga rättigheter samt tar hänsyn till hälsa, säkerhet och miljö.

Vi förbinder oss att skapa en trivsam och flexibel arbetsmiljö för våra anställda. Det är i detta sammanhang vår skyldighet att rekrytera, anställa och befordra medarbetare uteslutande på grundval av deras lämplighet för arbetsuppgiften.

Vi vill stimulera den anställdes individuella och yrkesmässiga utveckling samt skapa en trygg och sund arbetsmiljö.

Det är också vår skyldighet att motverka varje slag av diskriminering och trakasserier. Våra anställda ska rekryteras jämställt, väljas ut och befordras utifrån objektiva och icke diskriminerande kriterier.

Vi vill också skapa en öppenhet kring bolagets affärer internt, inklusive löpande rapportering av affärsläge och resultat. Öppenhet, integritet och pålitlighet främjar delaktighet.

Miljö

Hela grunden i vår affärsmodell är att optimera distributionsprocesser. 21grams optimerar dels den fysiska distributionen där vi förespråkar leveranser som har en mindre miljöpåverkan
21grams affärsmodell bygger också på att vi hjälper företag att gå från fysisk till digital distribution där det är möjligt vilket innebär ett mindre miljöavtryck.

21grams strävar alltid efter att arbeta miljövänligt. Det innefattar såväl interna processer som medvetna inköp, sophantering och tjänsteresor, men i ännu högre grad våra val av leverantörer för IT-drift, lokaler, papper och tryck. Vi stöttar åtgärder mot klimatförändringar och en framtid med låga koldioxidutsläpp.

Vi ska kontinuerligt arbeta för att minimera miljöpåverkan för oss själva, våra kunder och partners.

Kvalitet

21grams viktigaste kvitto för vår höga kvalitet är våra långa och nära kundrelationer och partnerskap. 21grams är idag den största aktören för optimering av fysisk distribution och är även den största aktören för distribution av e-fakturor till internetbank.

Detta har möjliggjorts genom att kvalitet alltid varit ett ledord i vår verksamhet och går som en röd tråd genom hela vår affär.

 • Kvalitet för våra kunder innebär att de kan lita på att våra produkter och tjänster uppfyller deras specifikationer och krav
 • Kvalitet för våra kollegor innebär att vi tar personligt ansvar för att säkerställa att vårt arbete uppfyller kundernas krav
 • Kvalitet för tillsynsmyndigheter innebär att vi arbetar enligt de etiska standarderna och uppfyller alla tillämpliga myndighetskrav. På den svenska marknaden samarbetar vi med postoperatörer som är registrerade med licens utfärdad av PTS (Post och Telestyrelsen)
 • Kvalitet för vårt företag innebär att vi driver en ständig förbättringskultur

Vi ställer också krav på både miljöpolicy och kvalitetscertifieringar hos våra leverantörer och partners:

 • För server-drift, internet och kommunikationslösningar använder vi leverantörer som är ISO 9001-certifierade
 • Vi samarbetar med tryckerier som är ISO 14001-certifierade

Mångfald och jämställdhet

Vårt företag representerar mångfald, tolerans, lika rättigheter och möjligheter för alla. Mångfald är värdefullt för oss. Våra anställdas olika bakgrund främjar kreativitet och gör att vi bättre förstår våra kunder över hela världen.

Direkt eller indirekt diskriminering måste därför uteslutas i alla beslut och inom alla delar av företaget. Detta gäller oavsett kön, ålder, religion, ideologi, könsorientering, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Kulturellt, etniskt eller nationellt ursprung samt politiska och filosofiska åsikter får inte heller spela någon roll.

Barnarbete

Vi tolererar inte barnarbete eller någon annan form av tvångsarbete.

Hälsa och säkerhet

Vi har en skyldighet gentemot alla anställda att tillhandahålla en säker och hälsosam arbetsplats och att kontinuerligt utveckla detta arbete. Varje enskild medarbetare kan också bidra till att göra arbetsplatsen till en trivsam och säker miljö. Vi erbjuder:

 • Kompetens-och utvecklingsplaner
 • Hybridkontor
 • Flextid
 • Sjukvårdsförsäkring
 • Friskvårdsbidrag
 • Förmånliga pensionsavsättningar
 • Introduktionsprogram för nyanställda
 • Årlig medarbetarundersökning
 • Utvecklingssamtal
 • Regelbunden Security Awareness utbildning
 • Obligatorisk GDPR-utbildning
 • Business Continuity Plan

Korruption och mutor

Det är vår policy att bedriva all vår verksamhet på ett ärligt och etiskt sätt. Vi har en nolltolerans för mutor och korruption och är engagerade i att agera professionellt, rättvist och med integritet i alla våra affärsförbindelser och relationer var vi än verkar.

Vår nolltolerans för mutor och korruption kommuniceras till alla leverantörer, entreprenörer och affärspartners i början av vår affärsrelation och vid behov därefter. 21grams anställda förväntas undvika situationer där personliga eller privatekonomiska intressen kan komma i konflikt med företagets intressen.

21grams anställda ska självklart inte ta eller ge mutor eller agera på ett icke affärsetiskt sätt. Råder minsta tvekan ska företagsledningen tillfrågas.

Vi kommer att vidta disciplinära åtgärder för alla anställda som bryter mot denna policy, vilket kan resultera i uppsägning på grund av tjänstefel.

Vi kan komma att avsluta vår relation med andra individer och organisationer som arbetar för vår räkning om de bryter mot denna policy.
Eftersom 21grams håller högsta standard för öppenhet, integritet och ansvarsskyldighet, har vi skapat en miljö som tillåter våra anställda och externa intressenter att reagera på missförhållanden (visselblåsarlagen).

Alla anställda genomför årligen en Security awareness utbildning..

Medarbetarnas ansvar

I vår verksamhet hanterar vi stora mängder konfidentiell information för våra kunder (myndigheter, banker och andra företag). 21grams erkänner vikten av att skydda personuppgifter och affärsinformation, och har förbundit sig och våra anställda att hantera all denna information konfidentiellt och i enlighet med gällande lag, GDPR samt enligt vår integritetspolicy.
21grams har utvecklat värdefulla immateriella rättigheter, bl.a. patent, varumärken, arbeten som skyddas av upphovsrätt och affärshemligheter (t.ex. konfidentiell teknisk eller affärsrelaterad information). Medarbetarna är även skyldiga att skydda dessa tillgångar.

IT uppförandekod

Samtliga 21grams IT-relaterade resurser och IT-relaterad utrustning är endast avsedd för internt bruk och verksamhetsrelaterad användning. Den får inte missbrukas och förblir 21grams egendom. Informationssystem ska skyddas med så hög autentiseringsmetod som möjligt.